Blog , MİS GROUP TESİS YÖNETİMİ HİZMETLERİ A.Ş.

TESİS YÖNETİMİNDE STATÜ

 

Ülkemizde inşaat sektörüne paralel olarak gelişen ve bir iş yapış biçimi şeklinde değerlendirilen tesis yönetiminin standartlara ve bir mesleki yapıya kavuşturulması konusunda yeterince gelişme kaydedilemediği görülmektedir. Ülkemizde tesis yönetimi alanında IFMA ve BOMA gibi kurumlarla öncelikle uluslararası akreditasyonun benimsenmesi ve sektörel standartların geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, hizmet alan/veren tarafların haklarının çerçevesinin oluşturulması ve en önemlisi de istihdam yaratma sürecinde etkili bir rol alabilmesi için tesis yönetiminin bir sektör ve bir meslek dalı olarak kabul edilip bununla ilgili sertifikasyon ve lisanslama yapılması gerektiği düşünülmektedir. Belirsiz ve kurumsallaştırılamamış bir anlayışla verilen tesis yönetiminin halen kabul gören bir tanımının bulunmayışı ve hizmet içeriklerinin ortaya konulmamış olması sektörde ciddi sorunlara yol açmaktadır.  Zira bu hizmet iş kolunda faaliyet gösteren firmaların ne tür hizmetleri hangi standartlara göre vereceği konusunda belirsizlikler görülmekte, tesis yönetimi hizmetlerinin nelerden oluştuğu, yetkin olmayan firmaların sahadaki faaliyetleri üzerinde denetleyici ve düzenleyici bir otorite ve tesis yönetimine dair yasal/idari düzenlemelerin bulunmayışı başlıca sorunlar olarak durmaktadır. Bu nedenlerle tesis yönetimi iş kolunun öncelikle bir meslek dalı olarak kabul edilmesi, kapsamının belirlenmesi ve bu alanda faaliyet gösteren firmaların lisans ve standartlara tabi tutularak bir denetim mekanizması kurulması gerekmektedir.

 

TESİS YÖNETİMİNE BİR BAKIŞ

Tesis yönetimi denildiğinde daha çok yapı bilgi modelleme bağlamında değerlendirmeler yapılmakla birlikte maddeci ve fiziksel bir yaklaşım olup, tesislerin beşeri varlığa hizmet ve yaşamın bir parçası oluşunu geri bırakmaktadır. Bu nedenle geleneksel tasarım odaklı tesislerden insani yanı ağırlıkta olan yapı sistemlerine geçilmesi gerektiği düşüncesi ile tesis yönetiminin ortaya çıkışı hızlanmış ve bir gereklilik olmuştur. Tesis yönetiminin ne olduğu konusunda tam bir fikir birliği bulunmamakla birlikte özünde fiziki çevre ile bu çevrede bulunan, yaşayan ve çalışanlar arasında bir entegrasyon sağlanması, yaşam kalitesinin geliştirilmesi için yerine getirilen tüm yönetsel faaliyetlerdir. İşlevsel olarak bir tesiste gereksinim duyulan, planlama aşamasından kullanım aşamasına kadar, tüm fiziki alanların ergonomik tasarımı, planlar, enerji, temizlik, güvenlik, ikmal, bakım-onarım,  çevre düzenlemesi gibi tüm işlerin profesyonel olarak sevk ve idare edilmesini kapsar. Dolayısı ile Mis Group tesis yönetimini temizlik veya güvenlik gibi hizmet işinin icra edilmesinin yanısıra, profesyonel işletme yönetimi ilkelerine göre ortaya konulan ve pek çok bileşenden oluşan bir süreçler dizisi olarak görür ve bunu müşterilerine yansıtır.